Car rental terms and conditions

Terms and Conditions

(English version, scroll down for Dutch version)
Day parts and rental days
 • Day parts can not be reserved in advance
 • A rental day for passenger cars is equal to 24 hours
 • The 24-hour period for passenger cars can start at any time during our opening hours
 • The minimum rental period is 3 days
Mandatory identification

Do not forget to have your ID on hand when picking up your rental car. These must all be in the name of the tenant. Tropical Carrental Bonaire reserves the right to check the data in advance.
Tenants who are not resident on Bonaire must bring a valid driver’s license and credit card (American Express, VISA and Eurocard / Mastercard) on their name when they pick up the rental car.
Note: Any additional driver must be present at the moment of pick up the rental car. This additional driver must only be able to show a valid driving license, which is in possession for at least 1 year.

Age / validity of driving license
 • The lessee (and any additional driver (s)) must be in possession of the driving license for at least one year;
 • The tenant (and possibly additional driver (s)) must be at least 21 years old
 • Tropical Carrental Bonaire only privately leases vehicles to persons who can present a driving license in their name.
 • A driving license which the issuing country states that this driving license is valid ONLY AND EXCLUSIVELY in the issuing country is NOT valid on Bonaire.
What do you rent?
 • The price of the rental car includes VAT, third party insurance, standard own risk of $ 500.00 and all kilometers free.
 • You have the possibility to buy an all-risk insurance policy. (see insurance packages on our website)
 • The price of the rental car is excluding fuel costs. You must return the car with a full tank. If this is not possible, then we charge $ 25.00 per quarter tank of costs. So half full is $ 50.00, empty is $ 100.00.
Car condition

You are required to check the condition of the car for damages and to take photos or a movie on your smartphone so that there can be no discussion afterwards.
In case of any damage to the car or a traffic accident, we will charge you the costs of repair according to your insurance plan.

Deposit
 • For passenger cars, the minimum deposit is $ 500.00. This can be paid in cash or by issuing your credit card details.
 • Tenants are responsible for ensuring that they are aware of and comply with local laws and regulations.
 • Tropical Carrental Bonaire reserves the right not to rent out a car in certain cases.
Cancellation policy

The following rules apply for canceling:

 • You can cancel free of charge up to 48 hours before departure to Bonaire
 • If you cancel within 48 hours before departure to Bonaire, a maximum of € 50.00 will be charged as cancellation costs
 • Cancellations due to ‘no show’ result in payment of the entire rental amount
 • If you have paid in advance and you cancel no later than 48 hours before departure to Bonaire, the fully prepaid amount will be refunded to your account within 5 working days
 • When a car is returned earlier, in case of prepayment no refund will be made for unused rental days.

 

Algemene voorwaarden

Dagdelen en huurdagen
 • Dagdelen kunnen niet vooraf gereserveerd worden
 • Een huurdag voor personenauto’s is gelijk aan 24 uur
 • De periode van 24 uur voor personenauto’s kan op ieder gewenst moment tijdens onze openingstijden ingaan
 • De minimale huurperiode is 3 dagen
Verplichte legitimatie

Vergeet niet uw Ilegitimatie bij de hand te hebben bij het afhalen van uw huurauto. Deze dienen allen op naam te staan van de huurder. Tropical Carrental Bonaire behoudt zich het recht voor om de gegevens vooraf te controleren.
Huurders die niet woonachtig op Bonaire zijn, dienen een geldig rijbewijs en credit card (American Express, VISA en Eurocard/Mastercard) op naam mee te nemen als men de huurauto komt ophalen.
Let op! Een eventuele extrabestuurder dient bij het moment van ophalen van de huurauto aanwezig te zijn. Deze extra bestuurder dient alleen een geldig rijbewijs te kunnen tonen, welke minimaal 1 jaar in bezit is.

Leeftijd/geldigheid rijbewijs
 • De huurder (en evt. extra bestuurder(s)) dient minimaal één jaar in het bezit te zijn van het rijbewijs
 • De huurder (en evt. extra bestuurder(s)) dient minimaal 21jaar oud te zijn
 • Tropical Carrental Bonaire verhuurt particulier uitsluitend voertuigen aan personen die een op hun naam gesteld rijbewijs kunnen overleggen.
 • Een rijbewijs waarop door het uitgevende land vermeld staat dat dit rijbewijs ALLEEN EN UITSLUITEND in het land van afgifte geldig is, is NIET geldig op Bonaire.
Wat huurt u?
 • De prijs van de huurauto is inclusief BTW, WA-verzekering, Standaard Eigen Risico van $ 500,00 en alle kilometers vrij
 • U heeft de mogelijkheid een all-risk verzekering af te sluiten . (Zie verzekeringspakketten op onze website)
 • De prijs van de huurauto is exclusief brandstofkosten. U dient de auto weer met een volle tank in te leveren. Is dit niet mogelijk, dan hanteren wij $ 25,00 per kwart tank aan kosten. Dus half vol is $50,00, leeg is $100,00.
Auto controle

Uw bent zelf verplicht te staat van de auto te controleren op schades en daarvan foto’s of een film op uw smartphone te maken zodat er geen discussie achteraf komt
In geval van schade aan de auto of een verkeersongeval, zullen wij u de kosten van de reparatie volgens uw verzekering plan in rekening brengen.

Waarborgsom
 • Voor personenauto’s bedraagt de minimale waarborgsom $ 500,00. Dit kan cash of door afgeven van uw creditcard gegevens.
 • Huurders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat men op de hoogte is van en voldoet aan lokale wet- en regelgeving.
 • Tropical Carrental Bonaire behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren.
Annuleringsvoorwaarden

Voor het annuleren gelden de volgende regels:

 • U kunt kosteloos annuleren tot 48 uur voor vertrek naar Bonaire
 • Als u annuleert binnen 48 uur voor vertrek naar Bonaire, wordt een maximum van €50,00 in rekening gebracht als annuleringskosten
 • Annuleringen als gevolg van ‘ no show ‘ resulteren in de betaling van het gehele huurbedrag
 • Als u vooraf heeft betaald en u annuleert uiterlijk 48 uur voor vertrek naar Bonaire, wordt het volledig vooruitbetaalde bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekening.
 • Wanneer een auto eerder wordt ingeleverd vindt in geval van vooruitbetaling geen restitutie plaats voor niet gebruikte huurdagen